Activitate ştiinţifică şi de cercetare

Diplome şi titluri

 • Licenţiat în teologie romano-catolică la Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar „Sf. Iosif” din Iaşi, sesiunea iunie 1984.

 • Licenţiat în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia în anul 1990.

 • Doctor în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia cu teza intitulată Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo (Catolicismul în Moldova-România în secolul al XVIII-lea), calificativ summa cum laude, avându-l ca şi coordonator principal pe secretarul general al Institutului Pontifical Oriental, Jacov Kulic, Roma 1997.


Activitate pedagogică şi universitară

 • Student al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, perioada 1977-1984.
 • Student al Facultăţii de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, condusă de Societatea lui Isus. În timpul vacanţelor am cunoscut diferite parohii din ţările vest-europene, unde am şi activat ca preot asistent în spitale, sau ca profesor suplinitor de religie în diferite şcoli din Italia, Germania şi USA. Contactul cu elevii ţărilor vestice, cu şcolile şi spitalele mi-au fost de mare ajutor în cunoaşterea altor realităţi decât cele din România, cum ar fi, de exemplu, sistemul scolastic vestic; perioadele 1986-1990; 1997.
 • Lector la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi; perioada 1991-1997.
 • Conferenţiar de Istorie Ecleziastică Universală la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1991-1996.
 • Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică Didactică din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1991-1995.
 • Coordonator pentru Istoria Bisericii Universale; din 1991-prezent.
 • Conferenţiar la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi; perioada 1997- 2003.
 • Secretar Știinţific al Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1999-2003.
 • Rector (pro forma) al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de Grad Universitar din Roman; din 2000-2008.
 • Conferenţiar invitat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi; perioada 2000-2002.
 • Conferenţiar invitat al Facultăţii de Istorie (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), 2004-prezent.
 • Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), perioada 2002-2004.
 • Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), 2003-2016.

Activitate didactică universitară

 • În calitate de lector universitar am prezentat cursuri şi prelegeri de Istorie a Bisericii Universale, Istoria Bisericii Catolice din România, Istoria creştinismului şi Istoria culturii universale. Am condus lucrări de seminar şi lucrări de licenţă în cadrul diferitelor cursuri susţinute la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.
 • În calitate de conferenţiar universitar am prezentat cursuri şi am ţinut prelegeri în disciplinele mai sus amintite la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, sau în alte discipline teologice predate la Colegiul de Institutori Teologie Romano-Catolică din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi), la Facultatea de Teologie Didactică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi sau la Institutul Teologic Franciscan din Roman. Cu precădere însă, activitatea mea didactică şi de cercetare s-a orientat spre Istoria Bisericii Catolice. Am coordonat numeroase lucrări de diplomă cu absolvenţii Colegiului.
 • Din anul 2002 sunt titular pentru disciplina Istoria Bisericii Catolice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.
 • În calitate de profesor universitar, din anul 2007, am susţinut şi susţin cursuri, seminarii, prelegeri, conferinţe la Universitatea ”Al.I.Cuza”, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, şi la alte instituţii de învăţământ.

Funcţii şi atribuţii (contracte, parteneriate și proiecte)

 • Vicar parohial la Popeşti–Leordeni, Sector Agricol Ilfov, unde alături de activităţile strict cultuale, m-am ocupat şi de formarea religioasă şi umană a copiilor şi tinerilor; perioada 1984-1985.
 • Paroh la Parohia Romano-Catolică din Tîrgovişte. Din contactul cu lumea catolică sau ortodoxă de aici, mi-am format o imagine mai clară asuprea realităţilor religioase şi sociale ale României acelor timpuri atît de dificile pentru mine ca preot, dar şi ca cetăţean ce-şi vedea îngrădite, limitate drepturile sale fundamentale la libera exprimare a convingerilor culturale, sociale şi religioase; perioada 1985-1986.
 • Secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Scurta perioadă petrecută în această funcţie mi-a permis să cunosc mai bine atît realităţile bisericeşti locale, cît şi contextul sinuos al acelei perioade istorice a României; perioada 1990-1991.
 • Membru în Proiectul Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”, perioada 01 iunie 2010 – 31 martie 2013, contract POSDRU/89/1.5/S/49944, 2008-2013.
 • Contract de cercetare în Programul Erasmus Mundus Action 2, proiectul EMERGE, perioada 13 martie 2014 – 12 aprilie 2015.
 • Membru (tutore) în POSDRU „Stagii de pregătire practică şi activităţi de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 • Membru (tutore) în POSDRU project (Human Resources Development Operational Program) – “Practical training and activities to stimulate the insertion in the labor market for students and graduates”.
 • Membru în colectivul de conducere al revistelor „Dialog teologic”, „Buletin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Teologie Romano-Catolică”, “Analecta Catholica” (Chişinău).
 • Colaborator al revistelor “Actualitatea creştină”, “Lumina creştinului”, „Dialog teologic”, „Buletin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi, seria Teologie Romano-Catolică”.
 • Profesor coordonator pentru bacalaureat în teologie și pentru obținerea gradelor de licență și masterat în telogie, istorie și studii culturale.
 • Membru în comisii de doctorat.
 • Membru în Proiectul internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”, Viena, susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea Bisericilor Evanghelice din Europa.
 • Membru al Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească Comparată (Catolică şi Ortodoxă)
 • Expert evaluator in CNCSIS – Idei, Proiecte.
 • Expert evaluator in ARACIS.
 • Experiență profesională istorică și de cercetare religioasă și culturală: 28 ani.
 • Experiență în învățământ și management academic: 31 ani.
 • Experiență pastorală și social-caritabilă: 2 ani.

Participare la manifestări ştiinţifice, colocvii şi simpozioane în ţară

 • Membru în comitetele de organizare a unor evenimente științifice naționale și internaționale.
 • Începând cu anul 1991, am participat activ la diferite sesiuni de comunicări istorice ţinute în diferite oraşe din ţară. Interesul meu s-a legat mai ales de istoria religioasă catolică şi ortodoxă din România.
 • Am participat la colocviile teologice organizate de două ori pe an, primăvara şi toamna, de Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, între 1998-2000.
 • Am participat ca și membru la sesiunile de comunicări istorice în The Interdisciplinary and Interfaith International Project “Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Cluj, 6-7 May 2005.
 • Am susținut ca profesor invitat al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din Universitatea ”Al.I.Cuza” cursurile de masterat “Cultură laică și religioasă în Europa”, ”Biserica și Statul”, în programul de masterat ”Filosofiie creștină și dialog cultural”, 2007-2009.
 • Începând cu anul 2004, am participat cu câte o conferință în fiecare vară la cursurile de vară din cadrul Facultății de Litere a Universității ”Al.I.Cuza”, Romania –Limbă și Civilizație.
 • În anii 2009-2011, am predat un curs Cultură și religie în Europa în cadrul unui program de masterat (Studii europene – Dezvoltare Regională) din Centrul de Studii Europene din Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași.

Anul 2004

 • 8-9 martie, Iaşi: Am participat, împreună cu Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu Academia Catolică „Sfântul Augustin” Iaşi, la organizarea şi desfăşurarea colocviului internaţional cu tema: Perspectivele evanghelizării în lumea de azi.
 • 13-15 martie, Cluj: Vizită de lucru la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj.
 • 29 martie, Iaşi: Am prezentat tema „Iconografia creştină, aspecte istorice”, în cadrul Seminarului ştiinţific Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă.
 • 3-5 mai, Iaşi: Prezentarea temei „Statutul juridic al orei de religie în legislaţia românească”, în cadrul simpozionului internaţional Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică.
 • 21-22 mai, Iaşi: Prezentarea temei „I missionari italiani, promotori della lingua romena nei secoli XVII-XVIII: L’umanesimo tardo romeno”, în cadrul simpozionului international La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo, organizat de Universitatea “Al.I.Cuza” si Fondazione Cassamarca, Italia.
 • 26 iunie, Iaşi: Prezentarea temei „Scurtă istorie a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi” în cadrul Festivităţii de aniversare a 120 de ani de la înfiinţarea Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.
 • Iulie, anii 2004-2006: Am participat la Cursurile de vară (România – limbă şi civilizaţie) organizate de Facultatea de Litere din cadrul Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, în lunile iulie ale anilor 2004, 2005, 2006 cu diferite teme ce privesc promovarea limbii şi culturii latine sau româneşti de către Biserica Catolică din Moldova.
 • 26 octombrie, Iaşi: „Din istoria învăţământului catolic universitar” în cadrul festivităţii „Zilele Universităţii Al.I.Cuza”.
 • 6 noiembrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat Simpozionul cu tema: Învăţământul superior – Accente Teologice. Am participat cu tema „Stadiul actual al învăţămîntului catolic în România şi în Europa. Aspecte generale”.

Anul 2005

 • 10 martie, Chişinău: Prezentarea temei „Biserica catolică din Moldova în perioada comunistă” în cadrul unui simpozion organizat de Episcopia Romano-Catolică de Chişinău pe tema Biserica catolică din ţările est-europene în perioada comunistă.
 • 24 martie, Iaşi: Prezentarea temei „Facultatea de Teologie Romano-Catolică” în cadrul simpozionului Zilele Francofoniei.
 • 18 aprilie, Iaşi: Am organizat, în colaborare cu Catedra de Literatură română „Garabet Ibrăileanu” din cadrul Facultăţii de Litere: Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea. Am prezentat tema „Papa Ioan Paul al II-lea, profet al lumii contemporane”.
 • 23-27 aprilie, Iaşi: Prezentarea temei „Il cristianesimo nella Scythia Minor tra il IV e VI secolo”, în cadrul Colocviului româno-italian Orient şi Occident în Antichitate: contacte şi interferenţe (ediţia a V-a), Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 2006, pp.
 • 6-7 mai, Cluj: Participarea la sesiunea de comunicări istorice organizate de Proiectul internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”, Viena, susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea Bisericilor Evanghelice din Europa.
 • 28 mai, Iaşi: Manifestarea ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică cu tema: Teologie Morală: “Între vinovăţie şi păcat”. Am prezentat tema „Memorie şi reconciliere în Biserica Catolică”.
 • 19 octombrie, Iaşi: Prezentarea temei „Biserica catolică din România în perioada comunistă” în cadrul Proiectului internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”.
 • 28 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Raportul Biserică-Stat. Am prezentat tema „Biserica şi Statul în antichitate”.
 • 25 noiembrie, Iaşi: Prezentarea temei „Începutul sistemului educativ din Moldova: Contribuţia Iezuiţilor” în centrul „Xaverianum”.

Anul 2006

 • 3-5 mai, Iaşi: Participare la workshop-ul Proiectului internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories” pe tema „Bisericile creştine din România”.
 • 20 iulie, Iaşi: Prezentarea temei „Activitatea literară a iezuiţilor in Moldova în secolul al XVIII-lea” în cadrul Cursurilor de vară organizate de Facultatea de Litere a Univ. „Al.I.Cuza”.
 • 20 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente. Am prezentat tema „Cultura teologică în structurile universitare actuale. Aspecte generale”.

Anul 2007

 • Lunile martie-iunie, Iaşi: Prezentarea săptămânală, timp de un semestru, a cursului „Cultură laică şi religioasă în Europa” în cadrul unui masterat Filosofia creştină şi dialog cultural organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I.Cuza”.
 • 25 octombrie, Iași: În cadrul manifestărilor științifice consacrate Zilelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a desfășurat sesiunea de comunicări științifice, organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cu tema: Perspective etice și religioase în noul context european.

Anul 2008

 • 19 mai, Iaşi: Humanae Vitae între actualitate și provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară – Simpozion Internațional organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • 23 octombrie, Iași: În cadrul manifestărilor științifice consacrate Zilelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a desfășurat sesiunea de comunicări științifice, organizată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cu tema: Învățământul religios în contextul european actual.

Anul 2009

 • 21 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: Biserica Catolică în noul context european. Am prezentat tema „Noua Europă şi România în contextul actual european”.
 • 24 noiembrie, Iaşi: În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice 7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă am prezentat tema „Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile”.

Anul 2010

Am organizat în cadrul facultății în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași următoarele manifestări științifice:

 • 14 octombrie, Iași: Conferința Secularizarea sub semnul ambivalenței.
 • 28 octombrie, Iași: Conferința Profilul “omului nou” în Scrisoarea către Efeseni.
 • 5 noiembrie, Iași: Conferința Adevăr și libertate. O problemă fundamentală.
 • 25 noiembrie, Iași: Conferința Educația religioasă între identități confesionale, dialog interreligios și spiritualități confesionale.
 • 9 decembrie, Iași: In cadrul Simpozionului Biserica și Statul la Mons. Anton Durcovici am prezentat conferința ”Biserica și Statul în România în perioada comunistă”.

Anul 2011

 • 18 octombrie, Iași: Am organizat cu ocazia Zilelor Universității ”Al.I.Cuza” conferința Actualitatea Conciliului Ecumenic Vatican II.
 • 27 octombrie, Iași: Am organizat în cadrul facultății împreuna cu Universitatea de Arte ”G. Enescu” din Iași spectacolul muzical-artistic Seară de muzică și poezie.

Anul 2012

 • În cadrul conferinței Porta fidei re-propunerea credinţei în mileniul al III-lea organizate de Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iași am prezentat tema Teologia în Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
 • 24 aprilie, Iași: Am organizat o conferință – expoziție de carte și masă rotundă la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, Filiala Mihail Sadoveanu, cu tema: 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II.
 • 24 mai, Iași: S-a organizat o conferință – masă rotundă la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: “Gaudium et spes”, Biserica în lumea contemporană.
 • 26 octombrie, Iași: S-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” Iași, simpozionul internațional cu tema: Transmiterea credinței.
 • 30 octombrie, Iași: În cadrul manifestărilor științifice consacrate Zilelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a desfășurat sesiunea științifică cu tema: Actualitatea Conciliului Vatican II.

Anul 2013

 • 14 martie, Iași: S-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” din Iași, simpozionul național cu tema: Credința dintotdeauna și omul de astăzi.
 • 25 aprilie, Iași: S-a organizat Acta Camilliana, masă rotundă cu participanți de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Episcopia Romano-Catolică de Iași și Facultatea de Litere (Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, str. Palat, nr. 1).
 • 23 mai, Roma (Italia): Am participat cu tema L’inizio del comunismo in Romania. Il Vescovo Anton Durcovici la Simpozionul Episcopul Anton Durcovici (1888 – 1951) – 125 de ani de la naştere organizat de Accademia di Romania (Roma) și Episcopia Romano-Catolică de Iași.
 • iulie: Am prezentat tema Biserica și Statul în România în cadrul Cursurilor de Vară organizate de Facultatea de Litere din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • 25 octombrie, Iași: S-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” Iași, simpozionul internațional cu tema: Credința trăită și mărturisită.
 • 31 octombrie, Iași: În cadrul manifestărilor științifice consacrate Zilelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a desfășurat sesiunea științifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Scrisoarea enciclică Lumen fidei, nr. 36. Credință și teologie (clădirea Romtelecom, str. Al. Lăpușneanu, et. 5).

Anul 2014

 • 28 ianuarie, Iași: S-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” din Iași, atelierul de lucru cu tema: Academia tomistă.
 • 28 februarie, Iași: S-a organizat sesiunea științifică cu tema: Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Exortația apostolică Evangelii Gaudium.
 • 08 mai, Iași: S-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” Iași, simpozionul internațional cu tema: Rolul Bisericii Catolice în Europa de Est în căderea comunismului. Simpozion moderat de pr. Fabian Doboș și pr. Ștefan Lupu.
 • 09 mai, București: S-a organizat simpozionul național cu tema: Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinței.
 • iulie: Am prezentat tema Cultură și religie în România în cadrul Cursurilor de Vară organizate de Facultatea de Litere din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • 31 octombrie, Iași: În cadrul manifestărilor științifice consacrate Zilelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a desfășurat sesiunea științifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova: 10 ani de la încheierea Sinodului diecezan (2001-2004).
 • 26 noiembrie, Iași: S-a organizat simpozionul național cu tema: Conciliul Vatican II: semn al timpului.

Anul 2015

 • 27 februarie, Iași: S-a organizat sesiunea științifică cu tema: Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova, Ianuarie 1915 – Ianuarie 2015, prezentată de asist. cercet. Iosif Tamaș (Clădirea Romtelecom, Iași).
 • iulie: Am prezentat tema România în noul context cultural european în cadrul Cursurilor de Vară organizate de Facultatea de Litere din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • 05 noiembrie, ora 10.00, Iași: S-a organizat sesiunea de comunicări științifice pentru studenți cu tema: Dimensiunea practică a formării integrale pe parcursul studiilor universitare. Experiențele mobilităților ERASMUS, moderată de Lect. dr. pr. Iosif Iacob (Amfiteatrul A14, Iași).
 • 20 noiembrie, Iași: S-a organizat simpozionul cu tema: Biserica și trăirile lumii contemporane, coordonat de Lect. dr. pr. Iulian Faraoanu, Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iași.

Anul 2016

 • 20 februarie, Iași: S-a organizat de către Oficiul pentru Pastorația Universitară a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” și Asociația Studenților Catolici Iași, Ziua Socială pentru Studenți 2016 cu tema “Mediul natural – Perspective teologice și moral-sociale”.

Lista proiectelor de cercetare şi a manifestărilor ştiinţifice la care am participat în calitate de co-organizator

 • Perspectivele evanghelizării în lumea de azi (8-9 martie 2004)
 • Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă (29 martie 2004)
 • 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (26 iunie 2004)
 • Învăţământul superior – Accente Teologice (6 noiembrie 2004)
 • Teologie Morală: „Între vinovăţie şi păcat” (28 mai 2005)
 • Raportul Biserică-Stat (28 octombrie 2005)
 • Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea (18 aprilie 2005)
 • Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente (20 octombrie 2006)
 • Biserica Catolică în noul context european (21 octombrie 2010)
 • „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” (24 noiembrie 2010)

Stagii de pregătire şi cercetare în străinătate

 • Am participat la cursurile de istorie ecleziastică ale Facultăţii de Istorie Ecleziastică din cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, 1986-1990. In aceeaşi perioadă am frecventat cursuri de istorie a misiunilor catolice pe noile continente.
 • În anul academic 1996-1997 am făcut cercetări în arhivele Vaticane, ale Congregaţiei De Propaganda Fide şi în biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma.
 • Am urmat cursuri de perfecţionare în limbile germană şi italiană la diferite centre de pregătire din Roma, mai ales în anii 1986-1990 și 1996 şi 1997.
 • Am participat la numeroase congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări cu caracter istoric sau cultural ţinute la Academia Română din Roma, sau la alte instituţii culturale din Italia, mai ales în perioada 1986-1990.
 • Am participat activ la Congresul Internaţional de la Lublin, Polonia, în vara anului 1991, cu tema „Biserica Catolică în ţările est-europene în perioada comunistă”.
 • În anul universitar 1996-1997 am efectuat cercetări în diferite arhive din Roma, transcriind şi analizând multe documente referitoare în special la catolicismul din Moldova şi din România.
 • În anii 2004-2006 m-am informat, prin vizite de studiu, asupra reformelor din învăţămîntul universitar, în special istoric creştin, în cadrul facultăţilor de teologie din: a. Universitatea Pontificală din Lateran (Italia), b. Universitatea de stat din Köln (Germania), c. Institutul Catolic din Paris şi d.Universitatea Catolică din Lille (Franţa), e. Institutul de Ştiinţe Religioase „San Pietro Martire” din Verona, f. Facultatea de Teologie din Florenţa (Italia), g. Facultatea de Istorie şi Bunuri Culturale ale Bisericii din cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana”, Roma, h. Institutul ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari, Italia.
 • În anii 2007-2011 am făcut vizite de studiu, de cercetare şi informare didactică şi academică în general la universităţile de stat din Viena, Innsbruck, Fribourg, Freiburg, Roma, Martinica, Nairobi, iar în țară la Universitatea din București și Babeș Bolyai din Cluj.

Relații naționale și internaționale

 • In the years 2004-2016 I made study visits, for research, teaching and academic information to several universities in Vienna, Innsbruck, Fribourg, Freiburg, Rome, Martinique, Nairobi, and in Romania at the University of Bucharest and the Babes Bolyai University in Cluj, National University of Moldova (Chișinău)
 • In the 2004-2006 period I have studied, by study visiting, the reforms in university education, especially about the Christian history, in some faculties of theology: Pontifical Lateran University and Pontifical University “Gregorian”, Rome (Italy), State University in Köln (Germany), Catholic Institute in Paris and Catholic University in Lille (France), Institute of Religious Sciences “San Pietro Martire” in Verona, Faculty of Theology in Florence (Italy), Department of History and Cultural Heritage of the Church, and Ecumenical Institute “St. Nicholas” in Bari, Italy.
 • In the academic year 1996-1997 I did research in the Archives of the Vatican, the Congregation De Propaganda Fide and the library of the Pontifical Oriental Institute in Rome (transcribing and analyzing many documents relating in particular to the Catholicism in Moldova and Romania).
 • I attended courses in German and Italian language, at various training centres in Rome, especially in the years 1986-1990 and 1996-1997.
 • I participated in the International Congress in Lublin (Poland) with the theme “The Catholic Church in Eastern Europe during the communist period” (1991).
 • I frequented courses of ecclesiastical history at the Faculty of Ecclesiastical History, Pontifical University “Gregorian” in Rome, 1986-1990. In the same period I frequented courses in the history of the Catholic missions on new continents.
 • I participated in numerous congresses, symposia and sessions with historic or cultural communications, organized at the Romanian Academy in Rome, and other cultural institutions in Italy, especially in the period 1986-1990.
 • During the holidays, I became acquainted with the realities in various parishes in Western European countries, where I have worked as assistant priest in hospitals, or as religion substitute teacher in various schools in Italy, Germany and USA. The contact with pupils of western countries, with the schools and hospitals was a big help in knowing other realities than those in Romania, such as, for example, western scholastic system (in the periods 1986-1990 and 1997).